Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

Izvanredno održavanje ŽC 3153 Lasinja (Ž3152) – Banski Kovačevac – a.g. grada Karlovca

Investitor: Županijska uprava za ceste Karlovačke županije
Početak radova: 12.09.2017.
Završetak radova: 60 dana

Izvodit će se radovi na proširenju i sanaciji cestovnog propusta (mosta).