Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

STANJE OKOLIŠA U DRUŠTVU „ CESTE KARLOVAC „ d.d.

Društvo „ Ceste Karlovac d.d. „ posjeduje certifikat za upravljanje okolišem ISO 14001 te sukladno tome a i opredjeljenju Društva za očuvanjem okoliša, istome posvećujemo posebnu pažnju. Trudimo se proizvesti što manje otpada, a otpad koji nastane u našim proizvodnimm procesima, bilo opasani ili neopasani, zbrinjava se isključivo na zakonom propisan način (putem ovlaštenih tvrtki ili vlastitom preradom neopasnog otpada za koji imamo ishodovanu dozvolu).

Stanje okoliša u eksploatacionom polju tehničkog građevnog kamena Loskunja – Vojnić
Jedan od uvjeta pri ishođenju dozvola za eksploataciju tehničko građevnog kamena bila je Studija utjecaja na okoliš, koju je društvo izradilo i po kojoj je dužno postupati za sve vrijeme rada na predmetnom polju. Predmetnom studijom određene su mjere za očuvanje društvenog, biljnog, živonjskog svijeta kao i mjere za očuvanje voda, tla i zraka.
Ovim putem izražavamo zadovoljstvo rezultatima mjerenja potrebnih parametara (buka, prašina, kakvoća zraka i vode, zagađenost tla i sl.) jer isti ukazuju da se svojim djelovanjem ne utječemo štetno na bilo koju sastavnicu okoliša. Naime, dobiveni parametri nalaze se unutar granica koje propisuje zakon, a naš cilj je da isti budu što niži, što znači da se radi na poduzimanju mjera za što manjim utjecajem na okoliš.
Osim utjecaja na okoliš Društvo djeluje i u smjeru sprečavanja mogućih nesretnih situacija time što je postavilo niz upozorenja na moguće opasnosti (postavljene su oznake o načinu kretanja u eksploatacijskim polju, oznake upozorenja i zabrane, mjesto za pretakanje zapaljivih tekućina, kontejneri za odlaganje komunalnog otpada, uređeno je jalovište za odlaganje jalovine i ostalog otpadnog materijala i sl.) a sve s ciljm da se izbjegne svaka pontecijalan opasnost kako za okoliš tako i za ljude i imovinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.