Realizirani projekti

Investitor: Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije Početak radova: 21.09.2016. Završetak radova: 21.11.2016. Izvršeno je asfaltiranja ……. Te se na njima vrši izrada bankina i iskop odvodnih jaraka. Ceste ….. nalaze se u fazi dovoza i ugradnje tamponskog sloja. Signalizacija će biti izvedena nakog polaganja asfaltnih slojeva na svim dionicama

Read More